Privacy Policy W. Pothuizen Bouw- Verbouw & Interieurbouw

Pothuizen Bouw- Verbouw & Interieurbouw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. W. Pothuizen Bouw- Verbouw & Interieurbouw  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als W. Pothuizen Bouw- Verbouw & Interieurbouw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Pothuizen Bouw- Verbouw & Interieurbouw
Baambrugse Zuwe 17
3645 AA Mijdrecht

Contactpersoon; Wouter Pothuizen
Telefoonnummer;  06-21862048
Email adres; info@wpothuizen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door W. Pothuizen Bouw- Verbouw & Interieurbouw  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • het aangaan van overeenkomsten
  • het versturen van voornamelijk offertes, bevestigingen en facturen.